Rāmuļu pamatskolas administrācijas informācija izglītojamo vecākiem

1. 1.-4.klašu skolēniem pusdienas tiek apmaksātas no valsts budžeta. Citas ēdienreizes šiem skolēniem apmaksā vecāki. 5.-9.klašu skolēniem  maksu par ēdināšanu sedz  vecāki. Pamatojoties uz Cēsu novada Saistošajiem noteikumiem, daļai skolēnu tiek piešķirtas brīvpusdienas. 

2. Ēdināšanas pakalpojumu cenas:

  1.-4.klasēm  porcijas cena EUR 5.-9.klasēm porcijas cena EUR          pirmsskolas grupai   1 dienas maksa EUR
Brokastis 0,54 0,64 Dienas grupas bērnam (1-3 gadi) 1,40
Pusdienas - 1,20 Nakts grupas bērnam (1-3 gadi ) 1,85
Launags 0,45 0,54 Dienas grupas bērnam (3-7 gadi) 1,79
Vakariņas 0,64 0,64 Nakts grupas bērnam (3-7 gadi ) 2,26

 

3.Pamatojoties uz Cēsu novada domes 27.08.2020. lēmumu Nr. 223 „Par ēdināšanas maksu Rāmuļu pamatskolā”, ir noteikts:

3.1.Vecākiem, kuru bērniem ir ārsta slēdziens par nepieciešamību ievērot speciālu diētu, vecāku maksa par vienu dienu viena bērna ēdināšanas izdevumiem aprēķināma 50% apmērā no Cēsu novada domes noteiktās vecāku maksas viena bērna ēdināšanas izdevumiem par vienu dienu.

 3.2. Vecāku maksu par ēdināšanas izdevumiem neiekasē:

3.2.1. izglītojamā slimības gadījumā, kas apstiprināta ar ģimenes ārsta izziņu,

3.2.2. vecāku atvaļinājuma laikā,

3.2.3. ja pirmsskolas grupa ir slēgta saskaņā ar Cēsu novada domes lēmumu,

3.2.4. ja vecāki par to, ka izglītojamais neapmeklēs izglītības iestādi, paziņo iepriekšējā dienā.

 

     02.09.2020.