Mācot citus, mācies arī pats!             

Vīzija

Mūsdienīga un droša vieta, kurā izglītojamais, pedagogs un vecāki var būt, pilnveidoties un izaugt.

Misija

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības un personības izaugsmes nodrošināšana ikvienam izglītojamajam.

Vērtības

CIEŅA: visu iesaistīto pušu cienīga sadarbība nepieciešamā rezultāta apguvei.

ATBILDĪBA: griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību.

DROSME: izlēmība, baiļu pārvarēšana, rakstura stingrība, situācijas novērtēšana un cieņpilna rīcība, uzņēmība, centieni pēc taisnīgā un labā. 


Notikumu kalendārs

SEPTEMBRIS
1.septembris - Zinību diena
 Sporta diena
 Koku stādīšanas akcija
 Dzejas dienas
 OKTOBRIS
Labo darbu nedēļa 2022
 Pasaules Dzīvnieku aizsardzības diena
 Āra izglītības diena
 Karjeras nedēļa
               NOVEMBRIS
Lāčplēša diena
Latvijas Republikas proklamēšanas diena
 Veselības nedēļa
               DECEMBRIS            
 Ziemassvētku pasākums