Mācot citus, mācies arī pats!             

Vīzija

Mūsdienīga un droša vieta, kurā izglītojamais, pedagogs un vecāki var būt, pilnveidoties un izaugt.

Misija

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības un personības izaugsmes nodrošināšana ikvienam izglītojamajam.

Vērtības

TOLERANCE: iecietība, vēlme izprast atšķirīgo (piem. cilvēka ārējo izskatu, veselības stāvokli, uzvedību, viedokli, ticību, paražas).

Tikumi

ATBILDĪBA: griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību.

CENTĪBA: čaklums, uzticība, rūpības un griba jebkuru darbu veikt pēc iespējas mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk, produktīvāk. 

Caurvija

PAŠVADĪTA MĀCĪŠANĀS: pilnveido prasmes un stiprina atbildību par saviem rezultātiem, izvirza mērķi , plāno, realizē, analizē, uzlabo.


Notikumu kalendārs

JANVĀRIS


        FEBRUĀRIS

          MARTS


          APRĪLIS      

 MAIJS

         JŪNIJS