Mācot citus, mācies arī pats!             

Vīzija

Mūsdienīga un droša, kompetencēs balstīta skola, kurā darbojas radīt spējīgs, saprotošs, uz sadarbību vērsts pedagogs, kam atsaucas mērķtiecīgs, zinātkārs, atbildīgs, pozitīvs izglītojamais un ar visiem sadarbojas līdzatbildīgi, sadarbībai atvērti vecāki. 

Misija

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana un personības izaugsmes veicināšana ikvienam izglītojamajam.

Vērtības

CIEŅA: visu iesaistīto pušu cienīga sadarbība nepieciešamā rezultāta apguvei.

VIDE: drošā, mūsdienīgā, motivējošā vidē izglītojamais sasniedz savus labākos rezultātus. 

DARBA TIKUMS: iesāktā darba uzlabošana un novešana līdz pozitīvam gala rezultātam. 


Notikumu kalendārs

SEPTEMBRIS
 1.septembris - Zinību diena
 8.septembris - Meža ekspedīcija, pārgājiens
 10.septembris - Sporta diena
 22.septembris - Koku stādīšanas akcija
 23.-30.septembrim - Eiropas sporta nedēļa 2021
 29.septembris - Miķeļdiena
OKTOBRIS
 1.oktobris - Skolotāju diena
 04.-10.oktobrim - Labo darbu nedēļa
11.-15.oktobrim - Karjeras nedēļa
 NOVEMBRIS
11. novembris - Lāčplēša diena
 17. novembris - Latvijas Republikas proklamēšanas svinīgais pasākums
DECEMBRIS
20. decembris - Ziemassvētku pasākums skolā