Mācot citus, mācies arī pats!             

Vīzija

Mūsdienīga un droša vieta, kurā izglītojamais, pedagogs un vecāki var būt, pilnveidoties un izaugt.

Misija

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības un personības izaugsmes nodrošināšana ikvienam izglītojamajam.

Vērtības

TOLERANCE: iecietība, vēlme izprast atšķirīgo (piem. cilvēka ārējo izskatu, veselības stāvokli, uzvedību, viedokli, ticību, paražas).

Tikumi

ATBILDĪBA: griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību.

CENTĪBA: čaklums, uzticība, rūpības un griba jebkuru darbu veikt pēc iespējas mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk, produktīvāk. 

Caurvija

PAŠVADĪTA MĀCĪŠANĀS: pilnveido prasmes un stiprina atbildību par saviem rezultātiem, izvirza mērķi , plāno, realizē, analizē, uzlabo.


Notikumu kalendārs

JANVĀRIS
22.janvāris - Barikāžu atceres diena
22.-26.janvārim - Vispasaules rokrakstīšanas diena
        FEBRUĀRIS
2.februāris - Pasaules Mitrāju diena
 9.februāris - Silto džemperu diena
          MARTS
21.marts - Pasaules Meža diena
 22.marts - Pasaules Ūdens diena, Zemes diena
 23.marts - Zemes stunda
28.marts - Lieldienas
          APRĪLIS      
4.aprīlis - Ēnu diena
 26.aprīlis - Olimpiskā diena 2024, Lielā talka
 MAIJS
10.maijs - Ģimenes dienas koncerts
17.maijs - Pēdējais zvans
 20.maijs - Pasaules Bišu diena
 Āra izglītības diena
  22.maijs - Starptautiskā Bioloģiskās daudzveidības diena
 31.maijs - Gada noslēguma pasākums
         JŪLIJS
 5. jūlijs - 9.klases izlaidums