Mācot citus, mācies arī pats!             

Vīzija

Mūsdienīga un droša vieta, kurā izglītojamais, pedagogs un vecāki var būt, pilnveidoties un izaugt.

Misija

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības un personības izaugsmes nodrošināšana ikvienam izglītojamajam.

Vērtības

TOLERANCE: iecietība, vēlme izprast atšķirīgo (piem. cilvēka ārējo izskatu, veselības stāvokli, uzvedību, viedokli, ticību, paražas).

Tikumi

ATBILDĪBA: griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību.

CENTĪBA: čaklums, uzticība, rūpības un griba jebkuru darbu veikt pēc iespējas mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk, produktīvāk. 

Caurvija

PAŠVADĪTA MĀCĪŠANĀS: pilnveido prasmes un stiprina atbildību par saviem rezultātiem, izvirza mērķi , plāno, realizē, analizē, uzlabo.


Notikumu kalendārs

SEPTEMBRIS
1.septembris - Zinību diena 
5.septembris - Pārgājiens
13.septembris - Klašu ekskursijas
 14.septembris - 5.,6.,7.kl.mācību ekskursija Vangažos (Meža ekspedīcija) 
 22.septembris - Diena bez auto
                           Skolas rudens kross
           OKTOBRIS
9.-13.oktobrim - Labo darbu nedēļa
 16.oktobrī - Pasaules Pārtikas diena
 16.-20.oktobrim - Karjeras nedēļa
  NOVEMBRIS
15.novembrī - Valsts svētku koncerts

          DECEMBRIS        
  5.decembrī - Vecāku pēcpusdiena
 21.decembrī - Klašu eglītes
 22.decembrī - Ziemassvētku pasākums Vaivē