Mācot citus, mācies arī pats!             

Vīzija

Mūsdienīga un droša vieta, kurā izglītojamais, pedagogs un vecāki var būt, pilnveidoties un izaugt.

Misija

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības un personības izaugsmes nodrošināšana ikvienam izglītojamajam.

Vērtības

CIEŅA: visu iesaistīto pušu cienīga sadarbība nepieciešamā rezultāta apguvei.

ATBILDĪBA: griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību.

DROSME: izlēmība, baiļu pārvarēšana, rakstura stingrība, situācijas novērtēšana un cieņpilna rīcība, uzņēmība, centieni pēc taisnīgā un labā. 


Notikumu kalendārs

JANVĀRIS
Sniega diena

           FEBRUĀRIS
Silto džemperu diena
             MARTS
Pasaules Meža diena
Pasaules Ūdens diena
            APRĪLIS         
 Ēnu diena
 Lieldienas
 Zemes diena
 Olimpiskā diena
 Lielā talka
 MAIJS
 Vecāku diena
 Āra izglītības diena
 Starptautiskā Bioloģiskās daudzveidības diena
 Pēdējais zvans
 Gada noslēguma pasākums
            JŪNIJS
 Izlaidums