Dienas ritms pirmsskolas grupā 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17.septembra noteikumiem
Nr. 890 "Higiēnas prasības izglītība iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas".

Laiks Bērnu organizācija
7.00-8.20 Bērnu sagaidīšana, rotaļas, patstāvīgais darbs, sarunas ar vecākiem
8.20-8.40 Kustību aktivitātes, higiēnas procedūras
8.40-9.10 Brokastis
9.10-11.00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – rotaļas, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, atbilstoši grupas nodarbību sarakstam
11.00-12.00 Pastaiga, vērojumi, eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana, sporta aktivitātes, pamatkustību nostiprināšana
12.00-12.40 Pusdienas
12.40-14.40 Gatavošanās dienas atpūtai, higiēnas procedūras, bērnu atpūta
14.40-15.10 Celšanās, higiēnas procedūras
15.10-16.00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – rotaļas, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, atbilstoši grupas nodarbību sarakstam
16.00-16.30 Launags
16.30-19.00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – pastaiga, rotaļas, spēles, individuālais darbs vai citas mācību darba organizācijas formas, atbilstoši grupas nodarbību sarakstam, sarunas ar vecākiem


Mācību procesa plānojums  2023./2024. mācību gadam

Izveidots saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumiem Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmskolas izglītības vadlīnijām”, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.779 „Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”  un pamatojoties uz vispārējās izglītības programmām (programmas kods 01011111)


Nedēļas dienas Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Integrētie mācību priekšmeti Valodu joma, dabaszinātņu joma, sociālā un pilsoniskā joma, veselības un fiziskās aktivitātes joma (dabā)
Sociālā un pilsoniskā joma Tehnoloģijas joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi) Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma /literatūra/ Matemātikas joma Veselības un fiziskās aktivitātes joma 
Valodas joma Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma/ mūzika  Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma /vizuālā māksla/ Dabaszinātņu joma

Veselības un fiziskās aktivitātes joma  Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma/ mūzika 


Ieteicamais nodarbību saraksts, bet no pirmdienas līdz piektdienai grupas skolotājas organizē rotaļnodarbības, nedēļas laikā aptverot visas mācību jomas, brīvi tās savstarpēji integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību satura un dažādu caurviju prasmju apguvei, kā arī vērtību un tikumiskajai audzināšanai


 

Tematiskais plāns pirmsskolai 2023./2024. m. g.


 

 Mēnesis  SeptembrisOktobris Novembris  Decembris JanvārisFebruāris  MartsAprīlis  Maijs
 Tēma Satikšanās
prieks
 Visi sajūt
rudeni
 Mūsu
Latvija
 Kosmosa
 plašumos
 Apkārt
zemeslodei
 Rosība
ziemā
 Par visu
es brīnos!
 Mans ķermenis Es zinu, protu,varu!


Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas grupas 2023./2024. mācību gada darba plāns

1.     Attīstīt lasīt prasmi, izmantojot metožu daudzveidību, atbilstoši bērnu attīstības līmenim:

 Paplašināt vārdu krājumu un veidot priekšstatu par lasīšanu kā jēgpilnu un aizraujošu darbību;

 Attīstīt lasītprasmi veselumā ar rakstītprasmi;

 Radīt izpratni par skaņas un burta saikni, tos iepazīstot veselumā vārdā, teikumā, tekstā;

 Attīstīt klausīšanās un runas prasmi.

2.     Popularizēt vides izglītību, piedaloties Ekoskolasprogrammā, akcentējot gada tēmu “Klimata pārmaiņas”:

 Ar ikdienas rīcībām veidot un veicināt konkrētus ieradumus, kas mazina klimata pārmaiņas;

 Gūt pamatzināšanas par klimata pārmaiņu cēloņiem.

3.     Veicināt pirmsskolas un vecāku jēgpilnu sadarbību, nodrošinot vienotu pieeju bērnu audzināšanā un  izglītošanā:

 Regulāri informēt vecākus par bērna izaugsmi ( e-klasē, whatsapp grupā, individuāli),

 Stiprināt vecāku iesaisti ikdienas aktivitātēs un pasākumos.