Dienas ritms pirmsskolas grupā 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17.septembra noteikumiem
Nr. 890 "Higiēnas prasības izglītība iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas".

Laiks Bērnu organizācija
7.00-8.20 Bērnu sagaidīšana, rotaļas, patstāvīgais darbs, sarunas ar vecākiem
8.20-8.40 Kustību aktivitātes, higiēnas procedūras
8.40-9.10 Brokastis
9.10-11.00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – rotaļas, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, atbilstoši grupas nodarbību sarakstam
11.00-12.00 Pastaiga, vērojumi, eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana, sporta aktivitātes, pamatkustību nostiprināšana
12.00-12.40 Pusdienas
12.40-14.40 Gatavošanās dienas atpūtai, higiēnas procedūras, bērnu atpūta
14.40-15.10 Celšanās, higiēnas procedūras
15.10-16.00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – rotaļas, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, atbilstoši grupas nodarbību sarakstam
16.00-16.30 Launags
16.30-19.00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – pastaiga, rotaļas, spēles, individuālais darbs vai citas mācību darba organizācijas formas, atbilstoši grupas nodarbību sarakstam, sarunas ar vecākiem


Mācību procesa plānojums  2021./2022. mācību gadam

Izveidots saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumiem Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmskolas izglītības vadlīnijām”, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.779 „Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”  un pamatojoties uz vispārējās izglītības programmām (programmas kods 01011111)

Nedēļas dienas

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Integrētie mācību priekšmeti

Valodu joma, dabaszinātņu joma, sociālā un pilsoniskā joma

Sociālā un pilsoniskā joma

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

9.20-9.50

15.20.16.50

Valodas joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma/

mūzika

9.10-9.50

15.20-16.50

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

9.20- 9.50;

15.20 -15.50

Matemātikas joma

Dabaszinātņu joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma/

vizuālā māksla

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma /literatūra

Tehnoloģijas joma ((konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas/dejošana

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma/

mūzika

15.20-16.50

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (dabā)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (dabā)

Ieteicamais nodarbību saraksts, bet no pirmdienas līdz piektdienai grupas skolotājas organizē rotaļnodarbības, nedēļas laikā aptverot visas mācību jomas, brīvi tās savstarpēji integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību satura un dažādu caurviju prasmju apguvei, kā arī vērtību un tikumiskajai audzināšanai

 

Tematiskais plāns pirmsskolai 2021./2022. m. g.

Mēnesis Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs
Tēma Es - bērnudārzā Koki rudenī Mana Latvija Ziemassvētku laiks... Kosmoss... Draudzēsimies! Dārzs uz palodzes Taupīsim un saudzēsim Dodamies ceļa!

 

Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas grupas 2021./2022. mācību gada darba plāns

  1. Turpināt mācību procesa novērtēšanu un plānošanu ikdienā un pa noteiktiem periodiem, nodrošinot bērna kvalitatīvu attīstību un mācību procesu.
  2. Turpināt popularizēt vides izglītību un iesaistīties Eko skolas programmā:
    • Izmantot tuvāko apkārtni un dabu kā mācību vidi;
    • Organizēt rotaļnodarbības āra vidē;
    • Organizēt sporta aktivitātes gan ikdienā, gan pasākumos āra vidē;
    • Iesaistīties Eko skolas pasākumos.

3.  Veicināt pirmsskolas un vecāku jēgpilnu sadarbību, nodrošinot vienotu pieeju bērnu audzināšanā un izglītošanā