Dienas ritms pirmsskolas grupā 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17.septembra noteikumiem
Nr. 890 "Higiēnas prasības izglītība iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas".

Laiks Bērnu organizācija
7.00-8.20 Bērnu sagaidīšana, rotaļas, patstāvīgais darbs, sarunas ar vecākiem
8.20-8.40 Kustību aktivitātes, higiēnas procedūras
8.40-9.10 Brokastis
9.10-11.00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – rotaļas, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, atbilstoši grupas nodarbību sarakstam
11.00-12.00 Pastaiga, vērojumi, eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana, sporta aktivitātes, pamatkustību nostiprināšana
12.00-12.40 Pusdienas
12.40-14.40 Gatavošanās dienas atpūtai, higiēnas procedūras, bērnu atpūta
14.40-15.10 Celšanās, higiēnas procedūras
15.10-16.00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – rotaļas, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, atbilstoši grupas nodarbību sarakstam
16.00-16.30 Launags
16.30-19.00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – pastaiga, rotaļas, spēles, individuālais darbs vai citas mācību darba organizācijas formas, atbilstoši grupas nodarbību sarakstam, sarunas ar vecākiem


Mācību procesa plānojums  2022./2023. mācību gadam

Izveidots saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumiem Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmskolas izglītības vadlīnijām”, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.779 „Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”  un pamatojoties uz vispārējās izglītības programmām (programmas kods 01011111)


Nedēļas dienas Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Integrētie mācību priekšmeti Valodu joma, dabaszinātņu joma, sociālā un pilsoniskā joma, veselības un fiziskās aktivitātes joma (dabā)
Sociālā un pilsoniskā joma Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma/ mūzika 8.00 - 8.45; 15.15 – 16.00 Matemātikas joma Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma /literatūra Veselības un fiziskās aktivitātes joma 8.00 - 8.45; 15.15 -16.00
Valodas joma Veselības un fiziskās aktivitātes joma 9.10 - 9.50 Tehnoloģijas joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi) Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma /vizuālā māksla/ Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma/ mūzika 9.10-9.50 15.15-16.00
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas/dejošana Tehnoloģijas joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi) Dabaszinātņu joma

Ieteicamais nodarbību saraksts, bet no pirmdienas līdz piektdienai grupas skolotājas organizē rotaļnodarbības, nedēļas laikā aptverot visas mācību jomas, brīvi tās savstarpēji integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību satura un dažādu caurviju prasmju apguvei, kā arī vērtību un tikumiskajai audzināšanai


 

Tematiskais plāns pirmsskolai 2022./2023. m. g.

Mēnesis

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Tēma

Es - bērnudārzā

Es ēdu veselīgi!

Es savā zemē!

Ziemas laika piepildīšana

Dzīvnieki, putni ziemas vidū

Laika ritumā

Ūdeņos spoguļojoties

Dabas balsīs klausoties

Es zinu, protu, varu!


 

Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas grupas 2022./2023. mācību gada darba plāns

1.     Mācību procesā īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību saturu un sekmēt izglītojamo jēgpilnu mācīšanos, nodrošināt kvalitatīvas rotaļnodarbības visas mācību jomās, akcentējot atgriezenisko saiti:

 • Mērķtiecīgi plānot rotaļnodarbības visas dienas garumā, dažādos dienas režīma momentos,
 • Veidotefektīvuatgriezeniskosaiti, atsaucotiesuzmērķi un izvirzītajiemkritērijiem,
 • Pēc izstrādātās Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības( MK noteikumi Nr.7160),veikt diagnostisko, formatīvo un summatīvo vērtēšanu, informēt vecākus.

2.     Sekmēt valodas attīstību, izmantojot metožu daudzveidību, atbilstoši bērnu attīstības līmenim:

 • Paplašināt vārdu krājumu un veidot priekšstatu par lasīšanu kā jēgpilnu un aizraujošu darbību;
 • Attīstīt lasītprasmi veselumā ar rakstītprasmi;
 • Radīt izpratni par skaņas un burta saikni, tos iepazīstot veselumā vārdā, teikumā, tekstā;
 • Attīstīt klausīšanās un runas prasmi.

3.     Popularizēt vides izglītību, piedaloties Ekoskolasprogrammā, akcentējot gada tēmu “Ūdens”:

 • Ar ikdienas rīcībām veidot un nostiprināt atbildīgu attieksmi par ūdens izmantošanu,
 • Izpētīt un izprast dažādas ūdenstilpnes un to nozīmi,
 • Regulāri organizēt āra nodarbības.

4.     Veicināt pirmsskolas un vecāku jēgpilnu sadarbību, nodrošinot vienotu pieeju bērnu audzināšanā un  izglītošanā:

 • Regulāri informēt vecākus par bērna izaugsmi ( e-klasē, whatsapp grupā, individuāli),
 • Stiprināt vecāku iesaisti ikdienas aktivitātēs un pasākumos.