Rāmuļu pamatskola
 
cesis

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA

RĀMUĻU PAMATSKOLA

Reģ. Nr. 4412900319
Juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-  4101
Faktiskā adrese: Rāmuļu skola, Vaives pagasts, Cēsu novads,  LV-4136
tālrunis  64129511; fakss 64129502; epasts: ramulu_skola@inbox.lv;  
http://www.ramuluskola.lv/


Rāmuļu pamatskolas

MĀJAS DARBU KĀRTĪBA

 

      I.     Mājas darbu uzdošanas mērķi:


 1. Padziļināt un nostiprināt stundās apgūto;
 2. Attīstīt patstāvīgās darbības plānošanas un veikšanas iemaņas;
 3. Izzināt, vai skolēni sapratuši, apguvuši stundas tēmu;
 4. Kontrolēt zināšanu iegaumēšanas, izpratnes un pielietošanas līmeni.

 

    II.     Mājas darbu veidi:

 1. Rakstiski uzdevumi no mācību grāmatām mājas darbu burtnīcās;
 2. Rakstiski uzdevumi pierakstu kladēs;
 3. Rakstiski radošie uzdevumi (domraksti, darba lapas, esejas, u.c.) rakstu darbu burtnīcās vai uz lapām;
 4. Rakstiski pētnieciskie darbi (referāti, pētījumi u.c.)
 5. Praktiski veiktie darbi (zīmējumi, izstrādājumi mājturībā un tehnoloģijās, herbāriji u.c.)
 6. Mutiski sagatavojami mājas darbi.

 

  III.     Rakstiski veicamo mājas darbu daudzums un apjoms:

 1. Ieteicamais mājas darbu sagatavošanā pavadītais laiks:

1.– 3. klases skolēniem – līdz 1 stundai;

4. klases skolēniem – līdz 1.5 stundām;

5. – 6. klases skolēniem - līdz 2 stundām;

7. – 8. klases skolēniem – līdz 2,5 stundām;

9. klases skolēniem – līdz 3 stundām.

 

2. Ieteicamais mājas darbu daudzums dienā:

1. – 2. klases skolēniem – ne vairāk par 2 mājas uzdevumiem (mācību priekšmetu uzdevumiem)

3. – 4. klases skolēniem  ne vairāk par 3 mājas uzdevumiem (mācību priekšmetu uzdevumiem)

5. – 6. klases skolēniem – ne vairāk par 4 mājas uzdevumiem (mācību priekšmetu uzdevumiem)

7. – 9. klases skolēniem – ne vairāk par 5 mājas uzdevumiem (mācību priekšmetu uzdevumiem)

 

      3.Skolotājiem pēc iespējas jācenšas samazināt uzdodamo mājas darbu skaitu pirms brīvdienām un svētku dienām.
      4.Vizuālās mākslas, mājturību un tehnoloģiju skolotājiem darbs stundā jāplāno tā, lai skolēni maksimāli darbietilpīgus uzdevumus veiktu mācību stundu laikā.

  IV.     Rakstiski veikto darbu labošana:

 1. Mājas darbus skolotājs izlabo līdz attiecīgā mācību priekšmeta nākošajai stundai;
 2. Skolotājs labo katru ievākto mājas darbu;
 3. Katra skolotāja pienākums ir norādīt skolēnam par pieļautām pareizrakstības kļūdām, darba izpildes kultūru, darba noformēšanas noteikumu ievērošanu.

 

    V.     Mājas darbu vērtēšana:

 1. 1. - 3. klases skolēniem par rakstu darbu izpildes kvalitāti skolotājs izsaka vērtējumu komentāru veidā.
 2. 4. – 9. klases skolēniem mājas uzdevumus vērtē līdz 8 ballēm, ja uzdoti uzdevumi, kuros prasa tieši zināšanas, to reproducēšanu un praktisku pielietojumu, bet 10 ballēs vērtē radošus uzdevumus, referātus, domrakstus, pētījumus un citus augstas sarežģītības pakāpes uzdevumus.
 3. Vērtējumu „ieskaitīts” un „neieskaitīts” – lieto uzdevumos, ar minimālu apjomu un sarežģītības pakāpi, lai noteiktu zināšanu un prasmju līmeni klasē un plānotu tālāko darbu.     
 4. Neiesniegtos un nekorekti izpildītos mājas darbus var iesniegr vienas nedēļas laikā no vērtējuma saņemšanas.
 5. Ja skolēns nav veicis mājas darbu, skolotājs izliek "nv". Ja mājas darbi nav izpildīti vairāk kā 50% apjomā, tad semestra vērtējums tiek samazināts.


Informācija par mājas darbu daudzumu un biežumu

 1. – 4. klase

Mācību priekšmets

1. klasē

2. klase

3.klase

4. klase

Latviešu valoda

5 reizes nedēļā pa1 uzdevumam

5 reizes nedēļā pa 1 uzdevumam

5 reizes nedēļā pa 1 uzdevumam

5 reizes nedēļā pa 1 – 2  uzdevumiem

Angļu valoda

-

-

2 reizes nedēļā pa 1 uzdevumam

2 reizes nedēļā pa 1 uzdevumam

Matemātika

4 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

5 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

5 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

5 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

Dabas zinības

-

1 reizi nedēļā pa 1 uzdevumam

1 reizi nedēļā pa 2 uzdevumiem

1 reizi nedēļā pa 2 uzdevumiem5. – 6. klase

Mācību priekšmets

5. klase

6. klase

Latviešu valoda

2- 3 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

2- 3 reizes nedēļā pa 1  - 2 uzdevumiem

Literatūra

1 – 2 reizes mēnesī radošais darbs

1 reizi mēnesī radošais darbs

Angļu valoda

3 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumeiem

3 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumeiem

Matemātika

3 reizes nedēļā pa  1 – 2 uzdevumiem

3 reizes nedēļā pa  1 – 2 uzdevumiem

Dabas zinības

2 reizes nedēļā pa 1 uzdevumam

2 reizes nedēļā pa 1 uzdevumama

Latvijas vēsture

 

1 reizi nedēļā pa 1 uzdevumam

Pasaules vēsture

 

1 reizi nedēļā pa 1 uzdevumam

Sociālās zinības

 

1 reizi nedēļā pa 1 uzdevumam

Krievu valoda

 

1 reizi nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

Mājturība un tehnoloģijas

1 reizi nedēļā darba pabeigšanai vai turpināšanai

1 reizi nedēļā darba pabeigšanai vai turpināšanai

Vizuālā māksla

1 reizi nedēļā darba pabeigšanai vai turpināšanai

1 reizi nedēļā darba pabeigšanai vai turpināšanai

    

7. – 9.klase

 

Mācību priekšmets

7.klase

8. klase

9.klase

Latviešu valoda

2 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

2 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

2 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

Literatūra

1 reizi mēnesī radošais darbs

1 reizi mēnesī radošais darbs

1 reizi mēnesī radošais darbs

Angļu valoda

3 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

3 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

3 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

Krievu valoda

2 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

2 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

2 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

Matemātika

3 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

3 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

3 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

Bioloģija

1 reizi nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

1 reizi nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

1 reizi nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

Ģeogrāfija

1 reizi nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

1 reizi nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

1 reizi nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

Latvijas vēsture

1 reizi nedēļā pa 1

 uzdevumam

1 reizi nedēļā pa 1

 uzdevumam

1 reizi nedēļā pa 1

 uzdevumam

Pasaules vēsture

1 reizi nedēļā pa 1

 uzdevumam

1 reizi nedēļā pa 1

 uzdevumam

1 reizi nedēļā pa 1

 uzdevumam

Sociālās zinības

1 reizi nedēļā pa 1

 uzdevumam

1 reizi nedēļā pa 1

 uzdevumam

1 reizi nedēļā pa 1

 uzdevumam

Fizika

-

2 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

2 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

Ķīmija

-

2 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

2 reizes nedēļā pa 1 – 2 uzdevumiem

Mājturība un tehnoloģijas

1 reizi nedēļā darba pabeigšanai vai turpināšanai

1 reizi nedēļā darba pabeigšanai vai turpināšanai

1 reizi nedēļā darba pabeigšanai vai turpināšanai

Vizuālā māksla

1 reizi nedēļā darba pabeigšanai vai turpināšanai

1 reizi nedēļā darba pabeigšanai vai turpināšanai

1 reizi nedēļā darba pabeigšanai vai turpināšanai


                                                                                           Apstiprināts 2014. gada 28. augustā


                                                                                                                                   /I.Brammane/


Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv