Rāmuļu pamatskola
 
Skolas darbinieki
Pedagogi:

Antra Gabranova (direktora vietas izpildītāja)
Andra Kalniņa (vizuālā māksla, sociālās zinības, internāta audzinātāja)
Līga Strazdiņa (sākumskolas skolotāja)
Irida Kārkliņa (bibliotekāre, lietvede) 
Dzintra Ceple (sākumskolas skolotāja, deju kolektīva vadītāja), 
Sniedze Lapiņa (matemātika, fizika)
Sanita Vilciņa  (mājturības un tehnoloģiju skolotāja)
Inga Andersone (izglītības metodiķe)
Gunita Barkāne (Latvijas un pasaules vēstures)
Beāte Vītiņa (mūzikas skolotāja)
Vita Knāķe (sporta skolotāja, internāta audzinātāja)
Raisa Krūmiņa (Krievu valodas skolotāja)
Dace Zaļaiskalne (Ķīmijas, dabaszinību un bioloģijas skolotāja)
Marika Rozīte (angļu un vācu valodas skolotāja)
Indra Veisa (latviešu valodas un literatūras skolotāja)
Dzintra Ceple (ģeogrāfijas skolotāja)
Zigmunds Eizenbergs (mājturības un tehnoloģiju skolotājs)
Marina Eglīte(pirmsskolas skolotāja)
Liesma Vīksna (pirmsskolas skolotāja, metodiķe)

Tehniskais personāls:
Līga Lasmanoviča (pavāre)
Arnita Romanauska (pavāra palīgs)
Guna Muceniece (direktores vietnieks saimnieciskajā darbā)
Ieva Vintermane (tehniskais personāls)
Daira Čača (pirmsskolas auklīte)
Nataļja Sukure (dārzniece, sētniece)
Aija Bernāte (internāta auklīte)
Dzintra Vāpa (internāta un pirmsskolas auklīte)
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv