Rāmuļu pamatskola
 
Rāmuļu pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi


Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54. panta 2. punktu,
Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3. daļas 2. punktu.

I Vispārīgie jautājumi

1. Rāmuļu pamatskola (turpmāk – Skola) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izdoti saskaņā ar:
  •    Izglītības likuma 54. panta 2. punktu,
  •    Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3. daļas 2. punktu,
  •    Bērnu tiesību aizsardzības likumu,
  •   Ministru kabineta noteikumiem 24.11.2009. Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības  iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3., 5. un 6. punktiem,
  •   Ministru kabineta noteikumiem 23.03.2010. Nr.277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” un
   •    Skolas nolikumu.
2. Noteikumi nosaka:
2.1. izglītības procesa organizāciju;
2.2. izglītojamo tiesības un pienākumus;
2.3. uzvedības noteikumus skolā;
2.4. pamudinājumu un apbalvojumu sistēmu;
2.5. atbildību par noteikumu neievērošanu;
2.6. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību izvietojumu izglītības iestādē;
2.7. kārtību, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas;
2.8. alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu skolā un tās teritorijā;
2.9. kārtību, kādā izglītojamos iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām;
2.10. amatpersonas, kuras ir atbildīgas par izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem.
3. Noteikumu ievērošana visiem izglītojamiem ir obligāta.
4. Mācību stundu un nodarbību ilgums skolā ir 40 minūtes.
5. Stundu un nodarbību laiki ir:
   1. 9.10 – 9.50
   2. 10.00- 10.40
   3. 10.50 – 11.30
   4. 11.40 – 12.20
   5. 12.25. – 13.05 (7. – 9.klase)
   5. 12.40 – 13.20 (1.- 6.klase)
   6. 13.30. -14.10
   7. 14.20. – 15.00
6. Mācību stundas iezvana un izzvana dežurants.
7. Mācību stundas notiek pēc skolas direktora apstiprināta saraksta.
8. Pagarinātās dienas grupas nodarbības skolā notiek pēc skolas direktora apstiprināta grafika.
9. Pulciņu nodarbības skolā notiek pēc skolas direktora apstiprināta saraksta.
10. Izglītojamo individuālās konsultācijas notiek pēc skolas direktora apstiprināta konsultāciju
grafika.
11. Pēc mācību stundas vai nodarbības beigām izglītojamie skolotāja vadībā sakārto klases mēbeles, mācību līdzekļus, notīra tāfeli, izslēdz apgaismojumu, atver, ja tas nepieciešams, logus
vēdināšanai.

II. Pamatprasības izglītojamajiem.

12. Izglītojamie ierodas skolā vismaz 5 minūtes pirms stundu sākuma.
13. Izglītojamie virsdrēbes noliek garderobē. Skola neuzņemas atbildību par virsdrēbēs atstātām
mantām (mobiliem telefoniem, kredītkartēm u.c.) un naudu.
14. Izglītojamo ārējam izskatam (matu sakārtojumam, apģērbam, apaviem) un sakoptībai jāatbilst vispārējiem priekšstatiem. Klašu telpās aizliegts ierasties ar virsdrēbēm un galvassegām
(cepurēm u.tml.). Izglītojamajiem pastāvīgi jāievēro personīgā un sabiedriskā higiēna.
15. Izglītojamiem jāievēro mācību darba režīms, t.i., stundu un nodarbību laiki.  Stundas nokavēšanas gadījumā izglītojamajam pēc pedagoga pieprasījuma jāpaskaidro iemesls. Iziet no stundas drīkst tikai ar skolotāja atļauju.
16. Izglītojamiem ir pienākums pēc iespējas uzmanīgi pārvietoties pa skolas telpām un teritoriju, lai neapdraudētu savu un citu personu veselību un dzīvību. Īpaši jāuzmanās no sekojošiem objektiem un apstākļiem: kāpnes; durvis un sliekšņi; mēbeles; slapja grīda; vājš apgaismojums.
17. Starpbrīžos vai no mācībām brīvajā laikā izglītojamie uzturas gaiteņos, siltā un
sausā laikā – arī skolas pagalmā, vai arī, ja skolotājs atļāvis, klasē.
18. Izglītojamiem kategoriski aizliegts sēdēt uz logu palodzēm vai kāpņu margām, drūzmēties pie atvērtiem 1. un 2.stāva logiem vai izliekties ārā pa tiem.
19. Izglītojamo pienākums ir būt pieklājīgiem gan stundās, gan starpbrīžos; izglītojamajiem jāseko stundas darbam, jāizpilda skolotāja norādījumi.
20. Izglītojamajiem mācību stundu un nodarbību laikā klasē aizliegts sarunāties pa mobilo telefonu. Izglītojamo mobilo telefonu skaņas signāliem mācību stundu un nodarbību laikā klasē ir jābūt izslēgtiem. Ja mācību stundu un nodarbību laikā klasē ir neatliekama nepieciešamība runāt pa mobilo telefonu, tad ir jālūdz skolotājam atļauja iziet no klases.
21. Skolas telpās un skolas teritorijā aizliegts lietot necenzētus vārdus un izteicienus, aizskaroši,
nepieklājīgi vai rupji izturēties pret skolasbiedriem, pedagogiem un citiem skolas darbiniekiem
vai personām. Par šī noteikuma neievērošanu ikvienam skolas darbiniekam vai izglītojamam
nekavējoties jāziņo dežūrējošajam skolas administrācijas pārstāvim un skolas direktoram.
22. Izglītojamajiem skolā jāuzvedas pēc iespējas klusi, lai netraucētu skolas darbu. Izglītojamajiem aizliegts lietot skaņas iekārtas (mobilos telefonus, magnetofonus, MP3 atskaņotājus u. tml.) skaļas mūzikas vai citu skaņu atskaņošanai.
23. Aizliegts piesārņot skolas telpas un skolas teritoriju ar atkritumiem (papīriem, košļājamām
gumijām u. c.), - tie jāizmet tiem paredzētajās vietās (atkritumu traukos).
24. Aizliegts bojāt un postīt skolas telpās un skolas teritorijā atrodošās materiālās vērtības,
inventāru, apstādījumus, kā arī bojāt skolas telpu un ēkas apdares elementus.
25. Pārvietojoties kājām vai braucot ar automašīnu pa skolas teritorijas piebraucamo ceļu un automašīnu stāvlaukumu, izglītojamajiem jāievēro maksimāla piesardzība, lai neapdraudētu
savu un citu personu veselību un dzīvību.

III. Izglītojamo pienākumi un tiesības.

26. Izglītojamiem ir pienākumi:
26.1. paredzēto laiku pilnībā izmantot mācībām, sistemātiski gatavojoties nodarbībām, lai
iegūtu pamatizglītību;
26.2. uzņemties personisku atbildību par savām mācībām un uzvedību skolā;
26.3. ievērot skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus;
26.4. darboties un uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;
26.5. sargāt savu veselību;
26.6. ar cieņu izturēties pret pedagogiem un darbiniekiem;
26.7. ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, kā arī rasēm, tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem;
26.8. censties izprast, iepazīt un savā darbībā ievērot demokrātisma un pilsoniskās sabiedrības
pamatprincipus;
26.9. rūpēties par SKOLAS autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas;
26.10. rūpēties par SKOLAS estētiskās vides, inventāra saglabāšanu, kārtību, tīrību;
26.11. saudzēt dabu un apkārtējo vidi.
27. Izglītojamiem ir tiesības:
27.1. iegūt valsts un pašvaldības finansētu pamatizglītību;
27.2. izglītības procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka un valsts godu un cieņu;
27.3. ierosināt izveidot skolas pašpārvaldi un piedalīties tās darbībā atbilstīgi skolas nolikumam un pašpārvaldes nolikumam;
27.4. darboties organizācijās un apvienoties interešu grupās
27.5. pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos atbilstīgi savām spējām un interesēm;
27.6. saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu;
2.7. saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem;
27.8. saņemt pedagogu palīdzību mācību satura apguvē;
27.9. normatīvajos aktos noteiktajā apjomā saņemt valsts un pašvaldības finansētu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību;
27.10. izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē;
27.11. iesaistīties sabiedriski derīgā darbā skolā (skolas telpu sakārtošana, noformēšana, dekorēšana u. tml., skolas apkārtējās teritorijas sakopšana) un ārpus tās.

IV. Izglītojamo kavējumu uzskaite un mācību sasniegumu vērtēšana.


28. Darbs ar izglītojamiem, kuri ilgstoši neapmeklē mācību nodarbības, tiek veikts saskaņā ar skolas direktora apstiprināto kārtību.
29. Par kavētajām stundām vai nodarbībām izglītojamie iesniedz klases audzinātājam ārsta izziņu
par kavēšanas iemeslu vai arī vecāku  argumentētu paskaidrojumu par mācību nodarbību kavēšanas iemesliem.
30. Izglītojamo iesniegtās izziņas, iesniegumi vai paskaidrojumi par kavētajām mācību stundām
nododamas attiecīgās klases audzinātājam un glabājamas klases audzinātāja darba mapēs līdz
kārtējā mācību gada beigām.
31. Ja izglītojamais labprātīgi vai pēc brīdinājuma saņemšanas nav iesniedzis nekādus kavējumus
attaisnojošus dokumentus par nokavēto mācību laiku, kavējumi tiek uzskatīti par neattaisnotiem.
32. Ja izglītojamais neattaisnoto kavējumu kopskaits pārsniedz 20 stundas tiek informēts skolēna deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālais dienests.
33. Izglītojamajiem, kuru mācību sasniegumu gada novērtējums
atbilstoši izglītības programmas mācību plānam attiecīgajā klasē kādā no mācību priekšmetiem
nav iegūts vai ir zemāks par 4 ballēm, tiek noteikti pēcpārbaudījumi.
34. Izglītojamie, kuru mācību sasniegumu novērtējums atbilstoši izglītības programmas
mācību plānam attiecīgajā klasē, kā arī ņemot vērā pēcpārbaudījumu rezultātus, kādā no mācību
priekšmetiem gadā nav iegūts vispār vai vairāk kā divos mācību priekšmetos ir zemāks par 4
ballēm, tiek atstāti uz otru gadu tajā pašā klasē.

V. Drošības un veselības aizsardzības nosacījumi.

35. Skolas evakuācijas plāni atrodas uz stendiem skolas 1. un 2.stāva gaiteņos.
36. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietota uz stendiem 2. stāva
gaitenī, kā arī telpās, kur atrodas telefons: 2. stāvā – skolotāju istabā
37. Par nepiederošu personu atrašanos skolas telpās vai tās teritorijā jāziņo dežūrējošajam skolas administrācijas pārstāvim vai skolas direktoram, ja nepiederošā persona izraisa aizdomas par atrašanos reibuma stāvoklī, uzvedas agresīvi, izsaka draudus, traucē skolas darbu vai uzmācas izglītojamajiem vai darbiniekiem, nekavējoties jāziņo par to dežūrējošajam skolas administrācijas pārstāvim un skolas direktoram.
38. Kategoriski aizliegts skolas telpās un tās teritorijā iegādāties, lietot, glabāt vai realizēt alkoholu, toksiskās vai psihotropās vielas vai atrasties skolā alkohola, narkotisku,
toksisku vai psihotropu vielu reibumā. Par šī noteikuma neievērošanu ikvienam skolas
darbiniekam vai izglītojamajam nekavējoties jāziņo dežūrējošajam skolas administrācijas
pārstāvim un skolas direktoram.
39. Kategoriski aizliegts bez attiecīgu atbildīgo institūciju (amatpersonu) atļaujas vai pilnvarojuma skolas telpās un tās teritorijā ienest, lietot, glabāt vai realizēt šaujamieročus, aukstos ieročus (piemēram, nažus, kaķenes, lokus u.c.), gāzes baloniņus, gāzes pistoles, bīstamas ķīmiskas vielas, sprādzienbīstamas un viegli uzliesmojošas vielas un priekšmetus (tai skaitā pirotehniku). Par šī noteikuma neievērošanu ikvienam skolas darbiniekam vai izglītojamajam nekavējoties jāziņo dežūrējošajam skolas administrācijas pārstāvim un skolas direktoram.
40. Aizliegts bez attiecīgu atbildīgo institūciju (amatpersonu) atļaujas vai pilnvarojuma skolas
telpās un tās teritorijā ievest (ielaist) vai ienest mājdzīvniekus, putnus vai citus dzīvniekus. Par
šī noteikuma neievērošanu ikvienam skolas darbiniekam vai izglītojamajam nekavējoties jāziņo
dežūrējošajam skolas administrācijas pārstāvim un skolas direktoram.
41. Skolas telpās un skolas teritorijā aizliegts huligāniski uzvesties un pielietot emocionālu vai
fizisku vardarbību. Par šī noteikuma neievērošanu ikvienam skolas darbiniekam vai
izglītojamajam nekavējoties jāziņo dežūrējošajam skolas administrācijas pārstāvim un skolas
direktoram.
42. Skolas telpās un tās teritorijā aizliegts realizēt cigaretes.
43. Skolas telpās un teritorijā smēķēt aizliegts.
44. Saņemot anonīmu ziņojumu par sprādzienbīstamu priekšmetu esamību vai to atrodot skolas
telpās vai tās teritorijā, ikvienam skolas darbiniekam vai izglītojamajam nekavējoties jāziņo
dežūrējošajam skolas administrācijas pārstāvim un skolas direktoram.

VI. Kopēšanas kārtība.


45. Mācību procesam nepieciešamo materiālu kopēšanu pēc izglītojamo lūguma bez maksas veic
skolas darbinieks skolas bibliotēkā.
46. Tādu materiālu, kuri nav saistīti ar mācību procesu, kopēšana netiek veikta.

VII. Izziņu un citu dokumentu sagatavošana un izsniegšana.


47. Par nepieciešamajām izziņām (iesniegšanai Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūrai, darba
vietai u.c. iestādēm) skolas izglītojamajiem mutiski jāpiesakās lietvedei, norādot izziņas
izsniegšanai nepieciešamās ziņas.
48. Par sekmju izraksta vai raksturojuma izsniegšanas nepieciešamību skolas izglītojamajiem
mutiski jāpiesakās pie sava klases audzinātāja.
49. Bijušajiem skolas izglītojamajiem vai to vecākiem par izziņas, raksturojuma vai citu dokumentu izsniegšanas jāpiesaka lietvedei.
50. Šo noteikumu 59., 60. un 61. punktā minētie dokumenti tiek sagatavoti ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

VIII. Izglītojamo atbildība.

51. Katrs izglītojamais ir atbildīgs par skolā saņemto grāmatu vai izsniegto mācību līdzekļu
saglabāšanu, par kārtību savā darba vietā, kā arī par savas darbības vai bezdarbības rezultātā
skolai nodarītajiem zaudējumiem.
52. Par skolai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem vainīgajam izglītojamajam ir jāsamaksā
pilnā apmērā vai kvalitatīvi jānovērš nodarījums. Ja materiālo zaudējumu nodarīšanā vainojami
vairāki izglītojamie, tad viņiem jāatlīdzina zaudējumi solidāri (līdzīgās daļās). Ja skolai
nodarītie zaudējumi tiek atlīdzināti naudā, attiecīgā naudas summa iemaksājama skolas kasē,
par ko tiek izsniegta stingrās uzskaites kvīts, kurā jānorāda naudas iemaksas mērķis – skolai
nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzība. Iemaksātā nauda tiek ieskaitīta skolas maksas
pakalpojumu budžetā un izlietota bojātās mantas atjaunošanai vai iegādei.
53. Gadījumos, kad izglītojamie noteiktajā laikā nav atlīdzinājuši skolai nodarītos zaudējumus vai nav nokārtojuši saistības ar skolas bibliotēku (nav nodevuši saņemtās grāmatas un citus
iespieddarbus, videokasetes, kompaktdiskus u.tml.), skolas administrācija var vērsties valsts
tiesību aizsardzības iestādēs ar lūgumu piespiedu kārtā prasīt parādnieka saistību izpildi.

IX. Apbalvojumi izglītojamajiem.


54. Par augstiem sasniegumiem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās un citos pasākumos izglītojamos var apbalvot ar atzinības izteikšanu
55. Par atzīstamiem mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbību, aktīvu piedalīšanos skolas un ārpusskolas sabiedriskajās aktivitātēs, centīgu skolas apmeklēšanu izglītojamie var tikt
apbalvoti ar:
55.1. atzinības izteikumu, paziņojot par to izglītojamā vecākiem;
55.2. pateicības izteikumu;
55.3. skolas atzinības rakstiem;
56. Par attiecīgo apbalvojumu lēmumu pieņem:
56.1. klases audzinātājs par 68.1.punktā noteikto apbalvojumu;
56.2. skolas direktors par 68.2., 68.3.punktā noteiktajiem apbalvojumiem, izdodot
attiecīgu rīkojumu;

X. Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu dokumentēšana.


58. Šo noteikumu pārkāpuma gadījumā no izglītojamā tiek pieprasīts rakstisks paskaidrojums.
58. Ja izglītojamais atsakās rakstīt paskaidrojumu, par pārkāpumu tiek sastādīts akts, kuru paraksta
trīs pilngadīgas personas (tie var būt izglītojamie, pedagogi, skolas darbinieki vai citas
personas), tai skaitā pārkāpuma aculiecinieki. Aktā izdara atzīmi par pārkāpēja atteikšanos
rakstīt paskaidrojumu. Aktu sastāda arī gadījumos, kad skolai ir nodarīti materiālie zaudējumi,
lai konstatētu materiālā kaitējuma apmēru un novēršanas izmaksas.
59. Šo noteikumu 25. un 45.punktu pārkāpuma rezultātā cietušās personas raksta ziņojumu skolas direktoram, kurš to kopā ar savu iesniegumu, pievienojot pārkāpēja paskaidrojumu vai
pārkāpuma aktu, ja tādi dokumenti ir, nosūta Valsts Policijai un nepilngadīgu izglītojamo
vecākiem.
60. Izglītojamo paskaidrojumi par izdarītajiem pārkāpumiem glabājami izglītojamo personas lietās.

XI. Pielietojamie sodi par skolas iekšējās kārtības noteikumu prasību pārkāpumiem.

61. Par skolas iekšējās kārtības noteikumu prasību pārkāpumiem pielieto šādus soda mērus:
61.1. aizrādījums ar paziņošanu nepilngadīga izglītojamā vecākiem (aizbildņiem);
61.2. brīdinājums ar paziņošanu nepilngadīga izglītojamā vecākiem (aizbildņiem);
61.3. vecāku uzaicinājums uz skolu;
61.4. materiālu nodošana kompetentām institūcijām ar paziņošanu nepilngadīga izglītojamā
vecākiem (aizbildņiem);
62. Par attiecīgā soda piemērošanu lēmumu pieņem:
62.1. klases audzinātājs ;
62.2. skolas direktors;
62.3. skolas direktors nosūtot attiecīgas vēstules vecākiem vai kompetentām institūcijām;

XII. Iepazīstināšanas kārtība ar šo noteikumu prasībām.


63. Ar šo noteikumu prasībām savu audzināmo klašu izglītojamos iepazīstina klašu audzinātāji
katru gadu septembrī. Izglītojamo iepazīstināšanu ar šo noteikumu prasībām klases audzinātājs
reģistrē  parakstu lapā. Izglītojamos, kuri tiek uzņemti skolā mācību gada laikā, klases
audzinātājs ar šo noteikumu prasībām iepazīstina divu nedēļu laikā no rīkojuma par izglītojamā
uzņemšanu izdošanas dienas. Katrs izglītojamais iepazīšanos ar šo noteikumu prasībām
apliecina ar ierakstu „iepazinos” attiecīgajā paraksta lapas ailē, norādot datumu, un parakstu.
64. Klašu audzinātāji katru mācību gadu nodrošina izglītojamo (līdz 18 gadu vecumam) vecāku vai bērnu likumisko pārstāvju iepazīstināšanu ar šiem noteikumiem. Iepazīšanos ar šiem
noteikumiem vecāki vai bērnu likumiskie pārstāvji apliecina ar parakstu uz rakstveida
apliecinājuma, kas glabājas klases audzinātāju darba mapēs.
65. Par šo noteikumu 76. un 77.punkta izpildi pārraudzību veic skolas direktora vietniece
audzināšanas darbā. Instruktāžu ierakstus kontrolē direktora vietniece izglītības jomā.
66. Šo noteikumu teksts pastāvīgi tiek ievietots skolas mājas lapā.

XIII. Noslēguma jautājumi.


67. Šie noteikumi stājas spēkā 2013.gada 2.septembrī.
68. Uzskatīt par spēku zaudējušiem skolas direktora 2009.gada 7.septembrī apstiprinātos
noteikumus Nr.1


Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv