Rāmuļu pamatskola
 
 
RĀMUĻU PAMATSKOLA
REĢ.NR. 4412900319


Rāmuļu pamatskola realizē:

- Pamatizglītības programmu 21011111
- Pamatizglītības 2. posma (7. - 9. klase) programmu 23011113

- Speciālās pamatizglītības programmu 21015811 
- Pirmsskolas pamatizglītības programmu 01011111I. Pamatizglītības programmas mērķi un uzdevumi
 

1. Pamatizglītības programmas galvenie mērķi un uzdevumi ir noteikti Valsts pamatizglītības standartā.

 

2. Īstenojot pamatizglītības programmas (turpmāk - izglītības programma) galvenos mērķus un uzdevumus, izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja apgūt pamatprasmes kā zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešams personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai aktivitātei, sociālai iekļautībai un nodarbinātībai.

 

II. Izglītības saturs

 

3. Izglītības programmas obligātais saturs (izglītības jomas, mācību priekšmeti, galvenie uzdevumi, izglītošanas aspekti un vispārīgais saturs, kā arī mācību priekšmetu standarti) ir noteikts Valsts pamatizglītības standartā.

 

III. Izglītības programmas īstenošanas plāns

 

4. Izglītības programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāns:

Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

Valodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Latviešu valoda

6

6

6

6*

5

4

3

3

3

   Pirmā svešvaloda                   

 

 

3

3

3

3

3

3

3

   Otrā svešvaloda                    

 

 

 

 

 

2

3

3

3

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Matemātika

4

4

4

5

5

5

6

5

5

   Informātika

 

 

 

 

1

1

1

 

 

   Dabaszinības

2

2

2

2

2

2

 

 

 

   Bioloģija

 

 

 

 

 

 

2

2

2

   Fizika

 

 

 

 

 

 

 

2

2

   Ķīmija

 

 

 

 

 

 

 

2

2

   Ģeogrāfija

 

 

 

 

 

 

2

2

2

Cilvēks un sabiedrība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Latvijas un pasaules vēsture

 

 

 

 

 

2

2

2

2

   Sociālās zinības                    

1

1

1

2

2

2

1

1

1

   Ētika / Kristīgā mācība

1

1

1

 

 

 

 

 

 

   Mājturība un tehnoloģijas                  

1

1

1

1

2

2

2

2

2

   Sports

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Mākslas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Literatūra

 

 

 

 

2

2

2

2

2

   Mūzika

2

2

2

2

2

2

1

1

1

   Vizuālā māksla

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Izglītības iestādes izvēlei

1

2

0

1

1

0

1

1

1

Izglītojamā maksimālā

mācību stundu slodze nedēļā

22

23

24

26

28

30

32

34

34

* viena latviešu valodas stunda nedēļā tiek veltīta literatūras apguvei 5. Izglītības programmā ārpus kopējās mācību stundu slodzes var iekļaut:

5.1. klases audzināšanas stunda - vismaz viena stunda katrai klasei nedēļā,

5.2. fakultatīvās nodarbības, kas tiek organizētas izglītojamo grupai, ievērojot brīvprātības principu (pamats - vecāku iesniegums). Fakultatīvās nodarbības ir izglītojamo vispārējo attīstību veicinošas nodarbības, tajā skaitā kori, tautas deju kolektīvi, skolas pūtēju orķestri, teātra, svešvalodu apguves u.c. nodarbības. Fakultatīvās nodarbības nav obligātas;

5.3. stundas individuālajam darbam ar izglītojamajiem, kuriem nepieciešama papildus palīdzība mācību satura apguvē mācību priekšmetā, kā arī darbam ar talantīgajiem bērniem atsevišķu mācību priekšmetu padziļinātai apguvei;

5.4. pagarinātās dienas grupas nodarbības.

 

6. Organizējot mācību procesu izglītības iestādē, tiek ievēroti turpmākie nosacījumi:

6.1. mācību gada sākumā ar izglītības iestādes direktora rīkojumu tiek apstiprināts mācību priekšmetu un mācību stundu plāns, kurā stundas izglītības iestādes izvēlei iedalītas kādam mācību priekšmetam atbilstoši izglītojamo vajadzībām;

6.2. izglītības iestāde svešvalodu piedāvājumā iespēju robežās nodrošina vecāku vēlmes.

6.3. klases audzināšanas stundās aplūkojamās tēmas ir vērtībizglītība, uzvedība un saskarsmes kultūra, patriotisms un pilsoniskā līdzdalība, veselīga dzīves­veida pamati un atkarību profilakse, darbība ekstremālās situācijās un satiksmes drošība, karjeras izvēle;

6.4. katru gadu izglītības iestāde patstāvīgi plāno 1.-9.klases izglītojamo aktivitātes projektu nedēļā, par tām savlaicīgi informējot izglītojamos un viņu vecākus;

6.5. ne vairāk kā 5 mācību dienas mācību gada laikā klase drīkst izmantot mācību ekskursijām, mācību olimpiādēm, sporta pasākumiem un citiem ar mācību un audzināšanas procesu saistītiem pasākumiem;

6.6. vienā dienā vienai klasei netiek ieplānots vairāk par vienu līdz diviem tēmas nobeiguma pārbaudes darbiem;

6.7. mācību stundās 1.-4.klasēs var iekļaut 2-3 minūšu dinamiskās pauzes skolēnu stājas attīstīšanai un nostiprināšanai.

 

7. Izglītības programmas īstenošanā izglītības iestāde izmanto Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra apstiprināto mācību literatūru. Mācību procesā drīkst izmantot arī dažādas enciklopēdijas, vārdnīcas un citu uzziņu literatūru, plašsaziņas līdzekļos atspoguļoto informāciju, interneta resursus, kas palīdz bagātināt izglītojamo zināšanas un izziņas darba pieredzi.

 

8. Izglītības iestādes direktors ir atbildīgs, lai katru gadu līdz mācību gada mācību beigām izglītojamie (viņu vecāki) tiktu informēti par izglītības iestādes bibliotēkas fondā esošo nākamajā mācību gadā izmantojamo mācību literatūru.

 

9. Izglītības programmas īstenošanas gaitā konstatētās nepilnības vai radušās neskaidrības tiek risinātas savstarpējā izglītojamo, vecāku un izglītības iestādes administrācijas pārrunu vai rakstiskā formā.

IV. Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

10. Izglītojamo uzņemšana 1.klasē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

11. Pamats izglītojamā uzņemšanai 2. līdz 9.klasē ir liecība par iepriekšējās klases apguvi vai liecība un mācību sasniegumu vērtējumu izraksts (ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā). Izglītojamā uzņemšana notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

V. Iegūtās izglītības vērtēšanas kritēriji un kārtība

12. Izglītojamo iegūtās pamatizglītības vērtēšanas pamatprincipi, kārtība un obligātie valsts pārbaudījumi ir noteikti valsts pamatizglītības standartā.13. Izglītojamā vecāki par bērna mācību sasniegumiem tiek informēti ne retāk kā reizi mēnesī. Nepieciešamības gadījumā izglītojamā vecāki par bērna mācību sasniegumiem un citiem ar izglītības ieguvi saistītiem jautājumiem tiek informēti individuālā sarunā.

 

14. Izglītības programmas apguvi katrā klasē apliecina liecība. Izglītojamo pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

15. Pēc 9.klases izglītojamie saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam.

 

16. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs atbilstoši mācību priekšmeta programmai.VI. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finanšu un materiālo līdzekļu izvērtējums un pamatojums

17. Pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un darba slodzes lielumu nosaka Ministru kabinets.

 

18. Maksu par pamatizglītības ieguvi valsts vai pašvaldību dibinātā izglītības iestādē sedz no valsts vai pašvaldības budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

19. Apmaksājamo stundu skaitu nedēļā 1.-9.klasei aprēķina saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto un atbilstoši mācību priekšmetu un mācību stundu plānam.

 

20. Izglītības iestādes direktora vietnieku, bibliotekāru, pulciņa skolotāju, pagarinātās dienas grupas pedagogu, logopēdu, izglītības psihologu, speciālo pedagogu, izglītības metodiķu amata vienības un darba slodzi apstiprinātā pedagogu darba samaksas fonda ietvaros nosaka izglītības iestādes dibinātājs.

 

21. Izglītības iestādei apstiprinātā pedagogu darba samaksas fonda ietvaros ir tiesības:

21.1. dalīt klasi grupās mācību priekšmetos vai mācību priekšmetu daļas (atsevišķu stundu) apguves ietvaros;

21.2. veidot dažādu klašu izglītojamo apvienotās grupas;

21.3. veidot apvienotās klases.

 

22. Mācību satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu uzskaitījums dots katra mācību priekšmeta programmā.

 

23. Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības iestādēm (tajā skaitā iestādes ēkai, telpām un to iekārtojumam, apkurei, ventilācijai, apgaismojumam, mēbeļu augstuma atbilstībai u.c.) nosaka Ministru kabinets.

 

  

 

 

Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv