Rāmuļu pamatskola
 
cesis

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA

RĀMUĻU PAMATSKOLA

Reģ. Nr. 4412900319
Juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-  4101
Faktiskā adrese: Rāmuļu skola, Vaives pagasts, Cēsu novads,  LV-4136
tālrunis  64129511; fakss 64129502; epasts: ramulu_skola@inbox.lv;  
http://www.ramuluskola.lv/


Rāmuļu pamatskolas

IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU

VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA


1. Vērtēšanas kārtība nosaka izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmu Rāmuļu pamatskolā, saskaņā ar Ministru kabineta (MK) „Noteikumiem par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem"
2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma:
2.1. Mācību sasniegumu vērtēšana 1.- 3.klasēs:
    2.1.1. 1.klasē vērtē aprakstoši visos mācību priekšmetos - vērtējumu izsakot ar šādiem apzīmējumiem: "X" - apguvis, "/" - daļēji apguvis, "-" - vēl jāmācās;
   2.1.2. 2. un 3. klasē vērtē 10 ballu skalā latviešu valodā un matemātikā pārbaudes darbos, kas veidoti atbilstoši 10 ballu skalai, un starpvērtējumos, izmantojot "ieskaitīts" (i) vai "neieskaitīts" (ni), pārējos priekšmetos vērtē aprakstoši -vērtējumu izsakot ar šādiem apzīmējumiem: "X" - apguvis, "/" - daļēji apguvis, "-" - vēl jāmācās;
2.2. Mācību sasniegumus 4. - 9. klasēs vērtē 10 ballu skalā visos vispārējās pamatizglītības programmās noteiktajos mācību priekšmetos.
2.3. Izglītojamā mācību sasniegumus mācību priekšmetā izsaka 10 ballu skalā (10 - "izcili", 9 - "teicami", 8 - "ļoti labi", 7 - "labi", 6 - "gandrīz labi", 5 - "viduvēji", 4 - "gandrīz viduvēji", 3 - "vāji", 2 - "ļoti vāji", 1 - "ļoti, ļoti vāji"). Vērtējums 10 ballu skalā ir izmantojams, ja izglītojamajam ir iespējams demonstrēt zināšanas, prasmes un attieksmes šādos izziņas līmeņos:
2.3.1. iegaumēšanas un izpratnes līmenī;
2.3.2. zināšanu lietošanas un analīzes līmenī;
2.3.3. produktīvās (radošās) darbības līmenī.
2.4. Kārtējā pārbaudē, kurā nav iespējams mācību sasniegumu vērtējums atbilstoši 10 ballu skalai, pedagogs mācību sasniegumus vērtē ar "ieskaitīts" vai "neieskaitīts":
2.4.1. Vērtējumu "ieskaitīts/ neieskaitīts" lieto kārtējās ikdienišķās un diagnosticējoša rakstura pārbaudēs (ikdienas darbā un mājas darbos), kur tiek kontrolēts skolēnu zināšanu iegaumēšanas un lietošanas līmenis (lai izzinātu, vai skolēni ir sapratuši, apguvuši mācību saturu).
2.4.2. Vērtējums "ieskaitīts/neieskaitīts" tiek ņemts vērā, nosakot skolēna semestra vai gada vērtējumu, tas var ietekmēt vērtējumu 1 balles robežās.
2.4.3. Skolēnu ikdienas mājas darbi tiek vērtēti ar "ieskaitīts/neieskaitīts". Par lielāka apjoma tematiskiem mājas darbiem skolotājs var izlikt vērtējumu 10 ballu skalā. Ja skolēns nav veicis mājas darbu, skolotājs izliek "nv". Ja par mājas darbi nav izpildīti vairāk kā 50% apjomā, tad semestra vērtējums tiek samazināts. Neiesniegtos un nekorekti izpildītos mājas darbus var iesniegt 1 nedēļas laikā.
2.5. Par kavētu stundu sekmju žurnālā atzīmē "n".
3. Valsts pārbaudes darbi tiek organizēti MK noteiktajā kārtībā 3., 6.,9. klasē. Valsts pārbaudes darbu formas ir valsts ieskaite un eksāmens.
4. Izglītojamo uzņemšana skolā un pārcelšana nākamajās klasēs notiek LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.
5. Dokumenti par vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmu apguvi tiek izsniegti LR noteiktajā kārtībā.
6.Mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri:
6.1. Minimālais vērtējumu skaits semestrī 2.-9.klasēs:  

Stundu skaits nedēļā

1 st.

2 st.

3 st.

 4 st.

5 st.

6 st.

 Kopējais vērtējumu skaits

  5

 6

 7

 8

 9

 10

 Stundu skaits nedēļā
Tai skaitā vērtējumi ballēs
(plānotie pārbaudes darbi)

 2

 3

 4

 4

 5

 5

6.2. Pārbaudes darbu norises laikus mēneša robežās mācību priekšmeta skolotājs plāno gada sākumā un iesniedz sarakstu direktores vietniecei izglītības jomā. Katra semestra sākumā skolas administrācija veido skolā vienotu pārbaudes darbu grafiku. Pārbaudes darbu datumu nākamajam mēnesim skolotājs savlaicīgi precizē un atzīmē kopējā sarakstā skolas mājas lapā.
6. 3. Pārbaudes darbu plānojumā - grafikā tiek iekļauti 10 ballu vērtējumam atbilstošie pārbaudes darbi (ieskaites), tai skaitā ilgstošākā laika posmā veikto uzdevumu, projektu, radošo, praktisko darbu, pētījumu u.c. izpildes noslēguma darbi.
6.4. Vienā dienā katrai klasei nedrīkst būt vairāk par vienu vai diviem tēmas noslēguma pārbaudījumiem. Par pārbaudes darbu plānu un izmaiņām pārbaudes darbu grafikā skolēni tiek savlaicīgi informēti (ieraksti dienasgrāmatās, u.tml.).
6.5. Par pārbaudes darbu plānu) informē vecākus. Skolēna pienākums ir ar pārbaudes darba prasībām un rezultātiem iepazīstināt vecākus.
6.6. Pirms pārbaudes darba veikšanas pedagogs iepazīstina skolēnus ar pārbaudes darba vērtēšanas kritērijiem.
6.7. Rakstisko pārbaudes darbu skolēns izpilda ar zilas vai melnas tintes pildspalvu, zīmuli var lietot tikai zīmējumos. Pārbaudes darbā nedrīkst izmantot korektoru. Ja skolēns izmanto neatļautus palīglīdzekļus, tad skolotājs piedāvā skolēnam atsākt veikt pārbaudes darbu no sākuma bez palīglīdzekļu izmantošanas.
6.8. Iepriekš plānotie (10 ballēm atbilstošie pārbaudes darbi) ir jāveic visiem skolēniem, jo tie ietilpst summatīvajā vērtēšanā, kas apstiprina noteikta prasību līmeņa sasniegšanu, norādot skolotājam un skolēnam, kā apgūts konkrētas tēmas vai mācību kursa saturs Ja skolēns nav piedalījies pārbaudījuma norisē vai nav saņēmis vērtējumu, tad 10 dienu laikā pēc ierašanās skolā (individuāli vienojoties ar skolotāju, termiņš var tikt pagarināts), skolēnam jāveic konkrētais vai līdzvērtīgs darbs.
6.9. Skolotājam ir tiesības organizēt, skolēnus iepriekš nebrīdinot, arī mācību gada vai semestra sākumā neplānotus pārbaudes darbus, vērtēt tos, izmantojot 10 ballu sistēmu un to rezultātus izmantot formatīvajai vērtēšanai. Formatīvā vērtēšana nodrošina skolotājam un skolēnam atgriezenisko informāciju par mācību procesa turpmāko organizēšanu.
6.10. Skolotājam rakstiskie pārbaudes darbi pēc to veikšanas jānovērtē un vērtējums jāizliek elektroniskajā žurnālā 5 darbdienu laikā.
6.11. Ar novērtētajiem pārbaudes darbiem un to rezultātiem skolēni tiek iepazīstināti un rezultāti analizēti. Nepieciešamības gadījumā vai pēc skolēna lūguma skolotājs pamato vērtējumus. Vecāki ar darba vērtējumu var iepazīties individuāli un saņemt vērtējuma skaidrojumu pie mācību priekšmeta skolotāja; pārbaudes darbi tiek uzglabāti katra skolotāja portfolio vai pārbaudes darbu burtnīcās visu mācību gadu.
6.12. Ja skolēns pēc sarunām ar skolotāju nepiekrīt skolotāja izliktajam vērtējumam, viņam ir tiesības rakstīt motivētu iesniegumu skolas vadībai, tam pievienojot pārbaudes darbu. Skolas vadība izveido ekspertu komisiju un nedēļas laikā paziņo skolēnam komisijas lēmumu. Šis lēmums ir galīgs.
7. Izglītojamais iegūst „nv" ikdienas darbā, ja:
7.1. Atsakās mutiski vai rakstiski veikt uzdevumu;
7.2. Atrodas mācību stundā, bet nav iesniedzis darbu;
7.3. Ir nodevis darbu, kurš nav veikts/ aizpildīts, vai ir veikts/ aizpildīts, bet nav vērtējams (ja darbā ir lasāmi cilvēka cieņu aizskaroši izteikumi; ja tas ir aizpildīts ar zīmuli (izņemot zīmējumus); ja tajā konstatētas nepamatotas atšķirības starp zīmējumu un aprēķinu vai tekstu; ja vairāku izglītojamo darbi veikti vienveidīgi (konstatējot, ka darbs nav veikts patstāvīgi)).
7.4. Ja skolēns semestrī saņem vairāk kā 50% vērtējumu "nv", viņa semestra gala vērtējums tiek samazināts.
8. Skolēna semestra vērtējums mācību priekšmetos tiek izlikts, ņemot vērā visus semestrī saņemtos vērtējumus, ievērojot ieskaišu jeb pārbaudes darbu satura procentuālo nozīmīgumu un kopsavilkuma darba, ja tāds rakstīts, vērtējumu.
9. Skolotājam ir tiesības izlikt „nv" gadā, ja izglītojamais ir saņēmis „nv" semestrī, nav izmantojis skolotāja piedāvātās konsultācijas un atbildējis norādītajā papildu laikā.
10. Skolēni pārbaudes darbus drīkst labot 1 mēneša laikā no vērtējuma saņemšanas dienas.
11. Pēcpārbaudījumi un papildu mācību pasākumi tiek organizēti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.
12. Skolotāju un vecāku sadarbību izglītojamo mācību sasniegumu pilnveidē nodrošina šādas saziņas formas:
12.1. Elektroniskais sekmju žurnāls www.mykoob.lv;
12.2. Skolēna dienasgrāmata;
12.3. Sekmju izraksti.
14. 4.-9.klašu skolēniem dienasgrāmatās ik mēnesi tiek ielīmēts izraksts no elektroniskā sekmju žurnāla.
15. Mācību priekšmeta skolotājam ir tiesības ierakstīt skolēna dienasgrāmatā kārtējo vērtējumu. Pēc skolēna vēlēšanās mācību priekšmeta skolotājs jebkuru skolēna saņemto vērtējumu var fiksēt dienasgrāmatā, apliecinot to ar savu parakstu.
16. Skolēns ir atbildīgs par vecāku iepazīstināšanu un viņu paraksta ieguvi sekmju izrakstā.
17. Skolēnu mācību sasniegumu vērtējumi, sekmju izraksti, liecības un kavēto stundu apkopojumi tiek fiksēti un gatavoti skolvadības sistēmas "mykoob" elektroniskajā žurnālā.

                                                                                                                                                                                  Apstiprināts 2014. gada 28. augustā


                                                                                                                                   /I.Brammane/Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv