Rāmuļu pamatskola
 
Sl?poanas sacens?bas
R?mu?u skolas teritoriju kl?j sniega sega. Tas priec? gan skol?nus, gan skolot?jus, jo ir iesp?ja akt?vi izkust?ties. R?mu?u skola pag?jušaj? gad? ieg?d?j?s jaunus sl?pjz?bakus un sl?pes, t?s tagad tiek akt?vi lietotas un test?tas. Par godu Olimpisko sp??u atkl?šanai, piektdien notika sl?pošanas sacens?bas, kur?s pirmo vietu ieguva....
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv