Rāmuļu pamatskola
 
Ziemas Olimpisk?s sp?les sagaidot!
Sagaidot 23. Ziemas Olimpisk?s sp?les, R?mu?u pamatskol? norisin?j?s konkurss un viktor?na "Cik daudz tu zini par Olimpiskaj?m sp?l?m?" Sp??u atkl?šanas dien? tika apbalvoti akt?v?kie un zinoš?kie: M?rti?š Ezernieks, J?nis Vintermanis, Roberts Koci?š, Toms Skultaitis, Roberts Cercins, Laura Spro?e, Sandis Kuperšmits, Markus Sika.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv