Rāmuļu pamatskola
 
Ziemas prieki Mete?os!
7. febru?r? 2. - 5. klases akol?ni izbaud?ja ziemas priekus Mete?dienas jampadrac?. Metenis bija sagatavojis vair?kas aktivit?tes: distances sl?poanu, nobraukanu no kalna ar sl?p?m, laianos no kalna ar ragavi??m vai pann?m, stafeti - l?kanu ar maisiem. Lai pietiktu sp?ka, Metenis skol?nus cien?ja ar zir?iem, pup?m un dz?rven?m. Pas?kuma nosl?gum? aicin?ja skait?t tautasdziesmas, ?st medusmaizi, cept maizi ugunskur?, dzert siltu t?ju un cien?ties ar konfekt?m.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv