Rāmuļu pamatskola
 
Vides diena Amat?!
Febru?ra s?kum? Amatas pamatskol? notika vides dienas. Bija uzaicin?tas - R?mu?u pamatskola, Pastari?u s?kumskola, Drabešu jaun? skola, Liepas pamatskola -, lai par?d?tu un past?st?tu par vides sakopšanu un r?p?šanos par to. Pas?kum? run?ja lektore, kura demonstr?ja, k? šo darbu veic Latvij?, k? un kas ir j?saglab? un k? m?s varam veicin?t dabas resursu ilgtsp?j?bu. Uzzin?tais pal?dz?s skolai turpin?t r?p?ties par vidi un saglab?t to.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv