Rāmuļu pamatskola
 
Mazie d?rznieki!
Ruden? 1. un 3. klases skol?ni nokr?sot? podi?? iest?d?ja tulpes s?polu. Lai tulpes uzzied?tu, nepieciešams sals, t?p?c podi?us izlik?m ?r? uz palodzes l?dz pat Ziemassv?tku br?vlaikam. Janv?r? tos sanes?m klas? un s?k?m r?p?ties par savu tulpi. Ar lielu nepaciet?bu gais?j?m lielo br?numu - ziedu. Pirmais zieds m?s iepriecin?ja janv?ra beig?s.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv