Rāmuļu pamatskola
 
LOB konkurss "Iepaz?sti putnu pasauli 2018".
LOB konkursam b?s piecas k?rtas, kur katra k?rta ilgs tr?s ned??as. Ar? šogad 1. un 3. klases skol?ni uzs?kuši dal?bu šaj? konkurs?. Pirmaj? k?rt? b?rni v?roja un baroja putnus barotav?s, pierakst?ja un z?m?ja redz?tos putnus. Otraj? k?rt? j?sagatavo pied?v?jums, ko "Cemex" vajadz?tu dar?t, lai sadarbojoties ar LOB aizsarg?tu putnus Latvij?.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv