Rāmuļu pamatskola
 
Pirmsskol?ni atbalsta
Turpinot K?r?a Ulma?a aizs?kto "Draudz?g? aicin?juma" trad?ciju, ar? R?mu?u pirmsskolas b?rnu vec?ki, pedagogi, aukl?tes iesaist?j?s akcij?, atbalstot to p?c sav?m iesp?j?m. Paldies visiem akcijas atbalst?t?jiem, jo pirmsskol?ni ieguvuši ?etras jaunas, aizraujošas un izzinošas gr?matas.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv