Rāmuļu pamatskola
 
Pirmsskol?ni izr?d? "K? k??t par varoni?'
1. febru?r? pirmsskol?ni dev?s uz Prieku?u kult?ras namu, lai uzzin?tu, k? k??t par varoni. B?rni ar aizraut?bu v?roja izr?di - k? tr?s truši v?l?j?s k??t par varo?iem, jo tiem bija apnicis baid?ties un dreb?t k? apšu lap?m. Izr?d?j?s, ka k??t par varoni nemaz nav tik vienk?rši, bet aizraujoši un jautri gan, ja blakus ir labi draugi!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv