Rāmuļu pamatskola
 
Skol?ni un pirmsskol?ni tiekas ar rakstniec?m...
30. janv?r? pirmsskola un 1. - 5. klašu skol?ni tik?s ar gr?matu RIKO un KOKO autori Eviju Gulbi un Lindu Lošinu. Jautras sarunas par ilustr?ciju tapšanu, fragmentu las?jumi, kop?gi z?m?jumi un interesantas rota?as aizpild?ja laiku nemanot.
Autores, ne vien past?st?ja, k? tapuši aspr?t?gie st?sti par divu urku puiku KOKO un RIKO piedz?vojumiem, nedarbiem un draudz?bu, bet ar? par?d?ja da?dus trikus, nedarbus un darbus, piem?ram, k? tikt pie ?s?m, palaist "ra?eti" un z?m?t jautrus t?lus. Pas?kumu organiz?ja un sponsor?ja Vaives pagasta R?dzenes un R?mu?u bibliot?kas. T?d?l lielu paldies sak?m Vaives pagasta bibliotek?r?m Janai Sukurei un Vairai Kr?mi?ai!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv