Rāmuļu pamatskola
 
Draudz?gaj? Aicin?jum?!
Draudz?g? aicin?juma akcija, ko iedibin?ja Latvijas valsts prezidents K?rlis Ulmanis 1935. gad?, d?vin?dams gr?matas savai skolai un aicin?dams citus sekot šai idejai, nav zaud?jusi savu aktualit?ti ar? šodien.
M?su skol? šaj? akcij? piedal?j?s gan pieaugušie, gan b?rni, kurus, protams, atbalst?ja vi?u vec?ki. K? d?vin?jumu esam sa??muši vair?kas gr?matas. Jaun?ko klašu skol?ni ar nepaciet?bu gaida jauno D Kinnija "Grega dienasgr?matas" 12. da?u "Laiamies!" un no D. Stiltona s?rijas "St?sti, gardi k? siers!" 16. gr?matu, kas tagad ir bibliot?kas fond?. Vairumam las?t?ju patiks ar? filmas st?sts "Padingtons 2" un "Stikla b?rnu" autores K. Olsones gr?mata "Zombiju drudzis". Vec?ko klašu skol?niem b?s jauna pieredze v?stur?, lasot M. Z?l?tes gr?matu "Parad?zes putni", bet skolot?jiem un vec?kiem t? atsauks atmi?? p?rdz?votos padomju gadus un pirmo š?s gr?matas da?u "Pieci pirksti".
Sak?m lielu paldies visiem m?su atbalst?t?jiem!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv